„Kdo v tomto šatu zemře, bude uchráněn věčného ohně. Hle, je v něm znamení spásy, ochrana v nebezpečí a záruka pokoje a věčného přislíbení.“

I když se bohaté mariánské dědictví karmelitánů v průběhu staletí a díky šířící se úctě ke škapulíři stalo pokladem celého Božího lidu, smysl a význam pobožnosti hnědého škapulíře je dnes málo znám.

Škapulíř připomíná na jedné straně ustavičnou ochranu Panny Marie v tomto životě i v přechodu na věčnost. Na druhé straně probouzí vědomí, že úcta k Panně Marii musí být jakýmsi druhem „uniformy“, tedy křesťanského životního stylu naplněného modlitbou a vnitřním životem.

 
Škapulíř

Škapulíř byl původně částí oděvu, která sloužila řeholníkům při práci jako ochranná zástěra (z latinského scapula – šat pokrývající plece). Dnes patří škapulíř k uznaným svátostinám. Hnědý škapulíř předala Panna Maria sv. Šimonu Stockovi 16. července 1251 s příslibem, že kdo v tomto šatu zemře, nepozná věčný oheň. Toto zjevení bylo církví oficiálně uznáno 3. března 1322. 16. červenec je v liturgickém kalendáři slaven jako svátek Panny Marie Karmelské.
Více o historii škapulíře...

Panna Maria slíbila, že kdo v tomto škapulíři umře, bude uchráněn věčného ohně. Nejsou požadovány žádné další modlitby či skutky, protože škapulíř je tichá modlitba, která ukazuje kompletní zasvěcení a oddanost Panně Marii. Škapulíř je oddanost, kterou jí uctíváme, milujeme a projevujeme důvěru v její ochranu.
Více o podmínkách a příslibech...

Nošení hnědého škapulíře není záležitostí středověku. Téměř všichni papežové posledních tří století včetně Jana Pavla II. jej nosili. Aktuálnost důležitosti škapulíře připomíná i svědectví sestry Lucie z Fatimy o tom, že 13. října 1917 držela Panna Maria v ruce karmelitánský škapulíř a chtěla tím vyjádřit přání, aby její nabídku a výzvu přijali všichni.
Více o výrocích světců a papežů...

„Přijmi, nejdražší synu, škapulíř svého řádu, jako znamení mého bratrství, výsadu pro tebe a všechny karmelitány. Kdo v něm zemře, nepozná pekelného ohně. Hle, je v něm znamení spásy, ochrana v nebezpečí a záruka pokoje a věčného přislíbení.“

Jak rozumět uvedeným slovům Matky Boží? Zajisté ne tak, že stačí nosit škapulíř jako nějaký talisman a pak už nezáleží na tom, jak člověk žije nebo věří, aby byl spasen. Panna Maria nechce, abychom se oddali náboženské vlažnosti a nijak nepopírá či neomezuje svátosti. Naopak, vede k nim.

Shora uvedeným slovům Matky Boží je třeba rozumět tak, že věrní nositelé škapulíře mohou počítat se zvláštní pomocí Panny Marie v jejich hodině smrti. Dobrým pomůže, aby si zachovali posvěcující milost a ještě ji rozmnoží. Hříšníkům dopomůže ještě včas projevit dokonalou lítost nebo přijmout svátosti umírajících. Jak velkou útěchu můžeme tudíž nemocným a umírajícím poskytnout, když je upozorníme na škapulíř!
Jelikož však nikdo z nás - ať mladý či starý - neznáme den ani hodinu, kdy nás Bůh povolá, měli bychom neustále nosit škapulíř a žít v milosti posvěcující.

Škapulíř je tichá modlitba

Pravá úcta k Panně Marii spočívá ve třech věcech: úcta, důvěra a láska. Tím, že na sobě nosíme škapulíř, můžeme jí říkat každým okamžikem dne, že ji uctíváme, milujeme a důvěřujeme v její ochranu.

Začlenění do bratrstva

Chcete-li mít nárok na příslib Panny Marie, musíte být členy škapulířového bratrstva. Jedná se o jednoduchý obřad, který může být proveden kterýmkoliv knězem. Členové bratrstva navíc mají tu výhodu, že mají podíl na všech duchovních dobrech karmelitánského řádu.

Škapulíř

Škapulíř musí být ze 100% vlny hnědé barvy a nesmí být připevněn na oděvu. Nosí se přes ramena pod oblečením spojen dvěmi šňůrkami s jedním čtvercem (obdélníkem) na hrudi ve předu a s druhým vzadu.

Škapulíř
Škapulíř

Sobotní privilegium

Panna Maria přidala roku 1316 další příslib a to přímo budoucímu papeži Janu XXII:

„Já, jejich matka, sestoupím do očistce první sobotu po jejich smrti a koho tam naleznu, přivedu do nebe.“

Podmínkami dosažení tohoto příslibu jsou:

  • Nosit hnědý škapulíř nepřetržitě.
  • Zachovávat čistotu podle vlastního životního stavu
  • Denní recitace Mariánských hodinek (pro negramotné se zdržet masa ve středu a v sobotu) nebo s povolením kněze každodenní modlitba 5-ti desátkového růžence.

Hnědý škapulíř je dárek pro nás všechny od naší nebeské Matky. Podělte se o dar hnědého škapulíře s dalšími. Vyjádřete svou lásku k naší blahoslavené Matce šířením úcty k jejímu „oděvu milosti“.

Zprostředkujte někomu požehnání tím, že mu zdarma věnujete hnědý škapulíř, a svou zbožností pomůžete naplnit proroctví, že „Jednoho dne skrze růženec a škapulíř Panna Maria zachrání svět.“