„Kdo v tomto šatu zemře, bude uchráněn věčného ohně. Hle, je v něm znamení spásy, ochrana v nebezpečí a záruka pokoje a věčného přislíbení.“

Obřad zasvěcení

Abyste mohli dosáhnout zaslíbení Panny Marie, je potřeba, abyste byli členy škapulířového bratrstva. Takto budete mít i podíl na duchovních dobrech karmelského řádu. Přijetí do škapulířového bratrstva může provést kterýkoliv kněz. Jedná se o krátký a jednoduchý obřad. Více o bratrstvu a žehání škapulíře se dočtete v Otázkách a odpovědích.

Nabízíme zde ke stažení jednu z variant žehnání škapulíře z Rituale romanum z roku 1935. Liturgicky schválený text je jen latinský a měl by se užít při zasvěcení. Český text je jen pro potřeby laiků.

Stáhnout
Škapulíř

Mariánské hodinky

Mariánské hodinky (plným názvem Malé hodinky k Panně Marii, latinsky Officium parvum Beatae Mariae Virginis apod.) je římskokatolická modlitba, strukturovaná na sedm denních částí (matutinum, laudes, primu, tertii, sextu, nonu, nešpory a kompletář) po vzoru denní modlitby církve.
Modlitba vznikla v polovině 8. století v prostředí italských benediktinů, v průběhu staletí se rychle rozšířila a také rozrůzňovala.

Každá hodinka začínala modlitbou Zdrávas Maria a Sláva Otci, následoval hymnus (s výjimkou laudes), několik žalmů, biblický úryvek (s výjimkou laudes) a modlitba. Jak už název napovídá, biblické texty a hymny byly zaměřeny na osobu Panny Marie. Součástí mariánských hodinek byl například hymnus Zdrávas, hvězdo mořská, který se zpíval nebo recitoval při nešporách.

Od denní modlitby církve se liší především menším rozsahem a minimálním (či vůbec žádným) množstvím proměnlivých částí - zatímco denní modlitba církve obsahuje modlitby a čtení zvlášť na každý den, mariánské hodinky jsou víceméně neměnné. Svým obsahem se podobají společné části denní modlitby církve na mariánské svátky.

Modlitba vznikla jako doplněk či náhrada denní modlitby církve, která byla ve středověku určena primárně řeholnictvu a kněžím, mariánské hodinky se naproti tomu měli modlit primárně laici (ale i kněží jako doplněk k povinné denní modlitbě církve), ať již latinsky nebo v národním jazyce. Mariánské hodinky byly také ústřední pobožností některých laických zbožných sdružení a terciářů.

Ze středověku máme doloženo mnoho rukopisů mariánských hodinek, obvykle ve spojení s některými dalšími modlitbami, jsou psány v latině nebo v národním jazyce, a, zvláště ty určené pro šlechtu, nádherně zdobené iluminacemi. Některé z těchto knih hodinek patří k nejkrásnějším středověkým rukopisům a skvostům gotického výtvarného umění.

Mariánské hodinky chceme vydat tiskem, ale do doby, než se nám to s pomocí Boží a Panny Marie podaří vydat, je k dispozici verze zpracovaná Janem Hejčlem na Libri Nostri.

Denní obnovení zasvěcení

Škapulíř

Denně bychom měli obnovovat zasvěcení Panně Marii, např. tímto ranním zasvěcením:

Ó můj Bože ve spojení s Neposkvrněným Srdcem Mariiným (zde polib škapulíř jako znamení tvé oddanosti - také částečné odpustky). Tobě obětuji drahou krev Ježíšovu ze všech oltářů světa a zároveň s tím obětuji každou svoji myšlenku, slovo nebo čin celého dnešního dne. Ó Ježíši, prosím, abych dnes dosáhl odpuštění a všechno to nabízím Neposkvrněné Marii společně se sebou samým. Ona je snad bude moci lépe využít v zájmu Tvého Nejsvětějšího Srdce.
Vzácná Krvi Ježíšova spas nás! Neposkvrněné Srdce Mariino oroduj za nás! Svaté Srdce Ježíšovo smiluj se nad námi!